Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Firma Pattyn BVBA
Koestraat 204
8800 Roeselare-Rumbeke
West-Vlaanderen
België
RPR Kortrijk
[email protected]
BTW: BE 0417 790 678
Tel: +32 51 200 260

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Firma Pattyn BVBA, met maatschappelijke zetel te Koestraat 204, BTW BE 0417 790 678, RPR Kortrijk , biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Firma Pattyn BVBA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Firma Pattyn BVBA aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. (zie rubriek leveringsvoorwaarden op de home pagina).
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, zet-of drukfouten of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Firma Pattyn BVBA niet. Firma Pattyn BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Firma Pattyn BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Tel. +32 51 200 260 of  [email protected]
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Firma Pattyn BVBA. Firma Pattyn BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de webshop bezocht wordt, en dit tot de uitputting van de voorraad van de verkoper of diens leveranciers.
Firma Pattyn BVBA behoudt zich het recht om, om op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product op te schorten, het productassortiment te veranderen of de tarieven van haar producten te wijzigen, men dient te begrijpen dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die Firma Pattyn BVBA voorafgaand aan de wijziging reeds uitdrukkelijk had aanvaard en bevestigd.

Artikel 4: Online aankopen
Beschrijving bestelprocedure:
Hieronder kunt u de verschillende stappen vinden tot een aankoop van goederen
Stap 1 : de producten toevoegen aan de winkelwagen
Stap 2 : afrekenen
Stap 3 : inloggen (registreren als terugkerende of als nieuwe klant)
Stap 4 : invullen van factuur-en verzendadres
Stap 5 : betaalopties invullen
Stap 6 : de algemene voorwaarden accepteren
Stap 7 : de bestelling afronden

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
via kredietkaart
via bankkaart
via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE13 4676 3434 6139 KRED BEBB
betaling bij afhaling van de goederen
Pattyn werkkledij is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
U kan de leveringsvoorwaarden terugvinden onder de leveringsvoorwaarden op de homepagina.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
U kan de leveringsvoorwaarden terugvinden onder de leveringsvoorwaarden op de homepagina.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Firma Pattyn BVBA.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de legerstock en kantoormeubelen was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Firma Pattyn BVBA
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Firma Pattyn BVBA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Firma Pattyn BVBA.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Firma Pattyn BVBA, Koestraat 204, 8800 Roeselare-Rumbeke Tel: 051 200 260 e-mail: [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring ( bij voorkeur per e-mail op [email protected]) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De klant die gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht moet de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgen aan Firma Pattyn BVBA, Koestraat 204, 8800 Roeselare-Rumbeke. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn steeds ten laste van de koper.
Indien de koper reeds betaald heeft voor de teruggezonden goederen, zal de verkoper, mits ontvangst van de goederen, de prijs voor de betrokken goederen en de leveringskosten aan de koper terugbetalen en dit binnen de veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving houdende verzaking.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Firma Pattyn BVBA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Firma Pattyn BVBA en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Firma Pattyn BVBA.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Firma Pattyn BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar

Artikel 9: Klantendienst
De klanten dienst van Firma Pattyn BVBA is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 200 260 , via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Firma Pattyn BVBA, Koestraat 204, 8800 Roeselare-Rumbeke.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Firma Pattyn BVBA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Firma Pattyn BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Firma Pattyn BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens .
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de levering en eventuele facturering van de bestelde producten en om de koper te contacteren in geval van problemen, en gebruik van het e-mail adres voor nieuwsbrieven indien de koper hiervoor toestemming heeft gegeven.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Firma Pattyn BVBA, Koestraat 204, 8800 Roeselare-Rumbeke, [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Firma Pattyn BVBA, Koestraat 204, 8800 Roeselare-Rumbeke, [email protected]
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Firma Pattyn BVBA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Firma Pattyn BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 051 200 260 of [email protected]

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Firma Pattyn BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Firma Pattyn BVBA . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Firma Pattyn BVBA kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back- ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen . De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Contacteer ons voor een offerte

Contacteer ons voor een offerte

Contacteer ons

051 20 02 60
Koestraat 204, 8800 Rumbeke

Openingsuren

Ma 08:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00
Di 08:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00
Wo 08:00 - 12:00
Do 08:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00
Vrij 08:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00

Onze merken

LBRADOR
DASSY
HELLY HANSEN
BLAKLADER
SIXTON
2WORK4
PUMA
WOCK
ZEKLER
GUIDE